İş Etüdü/Analizi Dersi

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölümü :İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI
İŞ ETÜDÜ/ANALİZİ /UYGULAMALARI DERSİ
KONU BAŞLIKLARI
1. Ücret Yönetimi12 Şubat
2. İş Ölçümü (Zaman Etüdü) 19 Şubat
3. Verimlilik Yönetimi19 Şubat
4. İş ve İşgücü Değerlemesi 26 Şubat
5. İş Genişletme/zenginleştirme/Basitleştirme/İş Rotasyonu 26 Şubat
6. İş Yükü hesaplaması, İş Sıralama/İş Yükleme 4 Mart
7. Metot Etüdü (Akış Şemaları) 4 Mart
8. Meslek Hastalıkları, İş Kazaları, İş sağlığı ve iş güvenliği 11 Mart
9. 5 S ve Toplam Verimli Bakım11 Mart
10. Ergonomi 18 Mart
11. Performans Yönetimi 18 Mart
12.İş Delegasyonu, İş Yetkinlikleri/Oryantasyon25 Mart
DERSİN İŞLENİŞ VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ
1.SUNUM + 2 Makale Nota etkisi %30
– Belirlenen konu ve tarihlerde 40 slayttan az olmamak şartı ile sunum yapılacaktır.
– Powerpointte hazırlanan sunum 1 gün önceden slmzcn17@gmail.com a e mail atılacaktır.
– Sunum günü, konu ile ilgili herkesin sorumlu olduğu bir makale tartışılacak ve ayrıca birbirinden farklı 1 makale özetini herkes sunum sonunda özetleyecektir.
– Yasal devamsızlık hakkınızı(maksimum 4 hafta) kullanabilirsiniz fakat sunum günü gelmeniz zorunludur.
En fazla derse devam eden kişi/lerin dönem sonu sınavına 5 puan bonus verilecektir.
Değerlendirme: a: Sunumun içeriği b: Konunun anlaşılması/çapraz sorular c: Sunucunun performansı d: görsel unsurlar e: güncel örnekler
2. ÖDEV Nota etkisi %30
– Ödevin teslim tarihi: Nisan Ayı içinde herhangi bir gün ve saatte teslim edilebilir.
– Ödev ele alınan konu ile ilgili iş yerinin bütün dokümanlarını içermelidir.
– Word olarak hazırlanmalıdır. Ekleri konulmalı, her öğrenci ödevini kağıt çıktısı olarak teslim ederek teslim günü 5 dakikada özetlemelidir.
– Her öğrenci çalıştıkları kurumlarda veya bir başka yerde İş analizi ile ilgili,
1. Metot etüdü ile ilgili örnek çalışma (metot geliştirme),
2. İş akış şemaları,(akış sırasını gösteren-taslak-iş akış-iki el süreç-, zamanı esas alan çoklu faaliyet-simo-pts şemaları-, hareketleri gösteren akış-ip-gezi-memo şemalar)
3. Standart zamanın hesaplanması (herhangi bir iş kısımlara ayrılarak ölçümler yapılıp standart süreleri hesaplanacaktır.
4. İş Değerlemesi (kalitatif ve kantitatif yöntemlere göre)
5. Ücret seviyelerinin belirlenmesi (bir işletmede ücret seviyeleri nasıl belirlenir ona göre yapılacaktır.)
ile ilgili konuları içeren bilimsel kurallara uygun bir yerde/alanda uygulama/doküman çalışması yapacaktır.
Mesela sağlık sektöründe iş analizi, eğitimde iş analizi, belediyede iş analizi, insan kaynakları biriminde iş analizi, Bankacılıkta iş analizi, PTT de iş analizi Bilgi İşlem Merkezinde iş analizi vb.
3. DÖNEM SONU SINAVI veya KİTAP BÖLÜMÜ Nota etkisi %40
– Dönem sonu sınavı linkteki kitaptan ve dönem boyunca sunulan sunumlardan olacaktır. Linki is etudu selami sağ tıklayarak İndirebilirsiniz..
– Bölüm yukarıdaki ödev/sunum konuları ile ilgili bilimsel kurallara uygun araştırma, uygulama çalışması yapılacaktır. Sayfa sınırlaması-25-50 arası olabilir.
– Bölüm dönem sonu sınavı günü teslim edilecek ve dönem sonu notu olarak değerlendirilecektir.
– Bölüm çalışmasında kaynak gösterimi (Özcan, 2004: 8) şeklinde olacaktır.
– En az 10 internet, 10 türkçe ve 10 ingilizce yazılı kaynak gösterimi gerekir.
Not: Bölüm aşağıdaki şablona göre hazırlanacaktır. Ayrıntılı olarak görmek isterseniz internet veya dergilerde uygulamalı olarak yapılan işletme ile ilgili çalışmalar veya bölümler incelenebilir…
BÖLÜM ŞABLONU
BÖLÜM/BİLDİRİ BAŞLIĞI
BÖLÜM / BİLDİRİ BAŞLIĞININ İNGİLİZCESİ
Yazar/Yazarlar
İletişim bilgileri
ÖZET
(150-200 Kelime)
(çalışma kısaca özetlenecek)
Anahtar Kelimeler: (3 tane)
ABSTRACT
(özetin ingilizcesi)
Key words: (3 tane)
1.GİRİŞ (2 veya 3 parağraf)
1. Başlıkta belirtilen ana konu teorik (Kavramsal Çerçeve) olarak ele alınacak
2. Uygulama çalışması hakkında bilgi verilecek
2.LİTERATÜR TARAMASI
Ele alınan konu ile ilgili yapılan yerli ve yabancı çalışmaların tarih sırasıyla ve içerikten kısaca bahsedilerek literatür taraması yapılır.
3.KAVRAMSAL ÇERÇEVE (Teorik bilgiler)
4.UYGULAMA
4.1. Araştırmanın Önemi, Amacı, Kapsam ve Sınırlılıklar, Hipotezleri
(araştırmanın önemi ve amacı, hedefleri belirtilerek araştırma ile öne sürülen hipotezler belirtilmelidir)
4.2. Yöntem
Bu kısımda, sırasıyla uygulamanın modeli, örneklemin seçimi, veri toplama aracı(anket hakkında bilgi verilecek), verilerin toplanmasında izlenen yol ve verilerin analizinde kullanılan istatistiksel teknikler açıklanmalıdır.
Model ve Örneklemin Seçimi
Verilerin Analizinde kullanılan istatistik teknikleri
4.3. Bulgular ve Yorumlar
Hangi program ile analiz edileceği belirtilecek.(SPSS; Minitab, QSB vb.)
Geçerlilik ve Güvenilirlik Analizi
Bağımlı ve bağımsız değişkenler belirtilerek arasındaki ilişki çaprak tablolar veya parametrik veya non parametrik istatistik teknikleri (Anova, Regresyon, Korelasyon, Ki Kare, T testi, Varyans Analizi, Faktör Analizi, Yapısal Eşitlik Modeli vb.) ile analiz edilecektir.
5. SONUÇ VE ÖNERİLER
(elde edilen sonuçlar tek tek belirtilecektir. Varsa öneriler yazılacaktır.)
KAYNAKLAR
(alfabetik sıraya göre)
EKLER
(Varsa)

This entry was posted in Dersler, Genel. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *