İş Etüdü/Analizi Dersi

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölümü :İŞLETME VE İNSAN KAYNAKLARI/ÇALIŞMA İLİŞKİLERİ PROGRAMI
İŞ ETÜDÜ/ANALİZİ KONU BAŞLIKLARI
1. İş Yetkinlikleri ve Oryantasyon
2. Ergonomi
3. Ücret Yönetimi
4. Verimlilik Yönetimi
5. Esnek İşgücü/ İş Rotasyonu
6. Meslek Hastalıkları, İş Kazaları, İş sağlığı ve iş güvenliği
7. İş ve İşgücü Değerlemesi
8. Metot Etüdü
9. Zaman Etüdü
10.İş Akış Şemaları
11.İş Genişletme, İş Basitleştirme,İş Zenginleştirme
12.İş Sıralaması
13.İş Yükleme
14.İş Delegasyonu
15.5 S Temizlik ve Düzen Yönetimi
16.Toplam Verimli Bakım
– Belirlenen konu ve tarihlerde 40 salyttan az olmamak şartı ile sunum yapılacaktır.
– Powerpointte hazırlanan sunum 1 gün önceden slmzcn17@gmail.com a e mail atılacaktır.
– Sunum günü, 4 slayt bir sayfada olacak şekilde çıktı olarak teslim edilecektir.
– Yasal devamsızlık hakkınızı kullanabilirsiniz fakat sunum günü gelmeniz zorunludur.
Değerlendirme: a: Sunumun içeriği b: Konunun anlaşılması c: Sunucunun performansı d: Sunumda kullanılan görsel unsurlar
ÖDEV Nota etkisi %30
– Ödevin teslim tarihi: 16 Mayıs 2017
– Ödev ele alınan konu ile ilgili iş yerinin bütün dokümanlarını içermelidir.
– Word olarak hazırlanmalıdır. Ekleri konulmalı, her öğrenci ödevini kağıt çıktısı olarak teslim ederek teslim günü 5 dakikada özetlemelidir.
– Her öğrenci çalıştıkları kurumlarda veya bir başka yerde İş analizi, metot etüdü, iş akış şemaları, standart zamanın hesaplanması ile ilgili konuları içeren bilimsel kurallara uygun bir yerde/alanda uygulama/doküman çalışması yapacaktır.
Mesela sağlık sektöründe iş analizi, eğitimde iş analizi, belediyede iş analizi, insan kaynakları biriminde iş analizi, Bankacılıkta iş analizi, PTT de iş analizi Bilgi İşlem Merkezinde iş analizi vb.
DÖNEM SONU SINAVI veya MAKALE Nota etkisi %40
– Dönem sonu sınavı linkteki kitaptan olacaktır. Linki is etudu selami sağ tıklayarak İndirebilirsiniz..
– Makale yukarıdaki ödev/sunum konuları ile ilgili veya bir başka konuda bilimsel kurallara uygun araştırma, uygulama, makale çalışması yapılacaktır. Sayfa sınırlaması yok, 5 te olabilir, 25 te olabilir.
– Makale dönem sonu sınavı günü teslim edilecek ve dönem sonu notu olarak değerlendirilecektir.
– Makale çalışmasında kaynak gösterimi (Özcan, 2004: 8) şeklinde olacaktır.
– En az 10 internet, 10 türkçe ve 2 ingilizce yazılı kaynak gösterimi gerekir.
Not: Makale aşağıdaki şablona göre hazırlanacaktır. Ayrıntılı olarak görmek isterseniz internet veya dergilerde uygulamalı olarak yapılan işletme ile ilgili çalışmalar veya makaleler incelenebilir…

MAKALE ŞABLONU
MAKALE / BİLDİRİ BAŞLIĞI
MAKALE / BİLDİRİ BAŞLIĞININ İNGİLİZCESİ
Yazar/Yazarlar
İletişim bilgileri
ÖZET
(150-200 Kelime)
(çalışma kısaca özetlenecek)
Anahtar Kelimeler: (3 tane)
ABSTRACT
(özetin ingilizcesi)
Key words: (3 tane)
1.GİRİŞ (2 veya 3 parağraf)
1. Başlıkta belirtilen ana konu teorik (Kavramsal Çerçeve) olarak ele alınacak
2. Uygulama çalışması hakkında bilgi verilecek
2.LİTERATÜR TARAMASI
Ele alınan konu ile ilgili yapılan yerli ve yabancı çalışmaların tarih sırasıyla ve içerikten kısaca bahsedilerek literatür taraması yapılır.
3.UYGULAMA
3.1. Araştırmanın Önemi, Amacı, Kapsam ve Sınırlılıklar, Hipotezleri
(araştırmanın önemi ve amacı, hedefleri belirtilerek araştırma ile öne sürülen hipotezler belirtilmelidir)
3.2. Yöntem
Bu kısımda, sırasıyla uygulamanın modeli, örneklemin seçimi, veri toplama aracı(anket hakkında bilgi verilecek), verilerin toplanmasında izlenen yol ve verilerin analizinde kullanılan istatistiksel teknikler açıklanmalıdır.
Model ve Örneklemin Seçimi
Verilerin Analizinde kullanılan istatistik teknikleri
3.3. Bulgular ve Yorumlar
Hangi program ile analiz edileceği belirtilecek.(SPSS; Minitab, QSB vb.)
Geçerlilik ve Güvenilirlik Analizi
Bağımlı ve bağımsız değişkenler belirtilerek arasındaki ilişki çaprak tablolar veya parametrik veya non parametrik istatistik teknikleri (Anova, Regresyon, Korelasyon, Ki Kare, T testi, Varyans Analizi, Faktör Analizi, Yapısal Eşitlik Modeli vb.) ile analiz edilecektir.
SONUÇ VE ÖNERİLER
(elde edilen sonuçlar tek tek belirtilecektir. Varsa öneriler yazılacaktır.)
KAYNAKLAR
(alfabetik sıraya göre)
EKLER
(Varsa)

This entry was posted in Dersler, Genel. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *