İşletme Bölümü Girişimcilik Dersi


Girişimcilik dersini alan öğrencilerin iş planı hazırlama grupları aşağıdaki gibidir. Grupta ismi olmayan öğrenciler en kısa sürede gruplarını oluşturup slmzcn17@gmail.com adresine göndermeleri gerekmektedir. İş planı hazırlamada kullanılacak formu indirmek için aşağıdaki linke tıklayınız http://www.kosgeb.gov.tr/Content/Upload/Dosya/FRM.03.02.01%20YGD%20Ba%C5%9Fvuru%20Formu%20.pdf
Ayrıca word olarak doldurulan form ve sunum olarak hazırlanan ppt dosyası sunum gününden bir gün önce yukarıdaki e maile atılacaktır.
3 Kasım 2016

Zamanında sunamayan gruplar bu hafta 5 puan eksikle burada sunacaklardır.
Not1:Projeyi değerlendirme kriterleri
DEĞERLENDİRME KRİTERİ
1- Girişimci, işletme ve ortaklara ilişkin bilgiler
• Girişimci ve ortaklarının özellikleri ve kaynakları işi yürütmek açısından uygun mu?
• Girişimcinin motivasyon düzeyi yüksek mi?
• Misyon ve vizyon net olarak tanımlanmış mı?
2- Pazar bilgileri, hedef müşteri gruplarının niteliği ve büyüklüğü
• Pazarla ilgili olarak aşağıdaki araştırmalar gerçekçi şekilde yapılmış mı? (Pazar büyüklüğü, pazar payı, pazar profili, rakip analizi)
3- Pazarlama planı
• Pazarlama/satış hedefleri gerçekçi olarak tanımlanmış mı?
• Sektörel gelişmeler, fırsat ve tehditlere ilişkin değerlendirmeler gerçekçi olarak yapılmış mı?
• Beklenmedik durumlara ilişkin öngörüler var mı?
• Ürün/hizmet net olarak tanımlanmış mı?
• Ürün/hizmet fiyatı oluşturulurken tüm faktörler (müşteri, maliyet, rakipler vs.) göz önünde bulundurulmuş mu?
• Uygun yer seçimi yapılmış mı?
• Müşteriye ulaşım kanalları tanımlanmış mı?
• Ürün/hizmet tanıtım planı var mı? Gerçekçi ve uygun mu?
4- Ürün/Hizmet planı
• Ürün/Hizmet üretim sürecinin tüm aşamaları üzerinde ayrıntılı inceleme yapılmış mı?
• Ürün/Hizmet teknikleri, standartlar, spesifikasyonlar belirlenmiş mi?
• Gerekli izin, ruhsat vs. konuları araştırılmış mı?
5- Yönetim planı
• Organizasyon şeması hazırlanmış mı?
• Görev ve sorumluluklar belirlenmiş mi?
• Görev tanımlarına göre alınacak personel nitelikleri tanımlanmış mı?
6- Finansal planı
• Başlangıç maliyetleri ve diğer başlangıç giderleri ayrıntılı olarak hesaplanmış mı?
• İşletme giderleri hesaplanmış mı?
• Nakit projeksiyonları var mı?
• Bu hesaplar üretim/satış hedefleri ile uyumlu mu?
• Kara geçiş noktası hesaplanmış mı?
• Finansal kaynaklar (özkaynak ve diğerleri) belirtiliyor mu?
• Özkaynak ve/veya diğer kaynaklardan sağlanacak finansmanla ilgili çalışmalar/ bağlantılar tamamlanmış mı?
7- Tutarlılık/gerçekçilik
• Tüm araştırma, hesap ve öngörüler arasında tutarlılık mevcut mu?
• Araştırma, hesap ve öngörüler gerçekçi mi?
• Satın alınacak makine ve ekipman, İşletme’nin üretim/hizmet konusu ile doğrudan ilgili mi?

This entry was posted in Dersler. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *