İş Etüdü/Analizi Dersi

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ
İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI
İŞ ETÜDÜ/ANALİZİ /UYGULAMALARI DERSİ
KONU BAŞLIKLARI

1. Metot Etüdü (Akış Şemaları)
2. İş Akış Şemaları
3. İş Ölçümü (Zaman Etüdü)
4. Verimlilik Yönetimi
5. İş ve İşgücü Değerlemesi
6. Performans Yönetimi
7. İş Genişletme/zenginleştirme/Basitleştirme/İş Rotasyonu
8. İş Bilimi: Ergonomi (İnsan Makine Sistemleri
9. Ücret Yapısının Oluşturulması ve Yönetimi
10. Ücret Sistemleri / Performansa Dayalı Ücret Sistemleri
11. Meslek Hastalıkları, İş Kazaları, İş sağlığı ve iş güvenliği
12. İş Yetkinlikleri
13. İş Yükleme ve İş Yükü hesaplaması
14. İşyeri Düzenleme ve İş Sıralama/
15. 5 S Temizlik ve Düzen Yönetimi
16.Toplam Verimli Bakım
17.Değer Akış Haritalama
18.İş Delegasyonu
19.Oryantasyon

DERSİN İŞLENİŞ VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ
1.SUNUM + 1 Makale/Tez/Bildiri Nota etkisi %25
– Belirlenen konu ve tarihlerde 40 slayttan az olmamak şartı ile teorik konu sunumu ve o konudaki bir uygulama çalışması (tez, bildiri, makale vb.) anlatılacaktır.
– Powerpointte hazırlanan sunum ve uygulama çalışması 1 gün önceden slmzcn17@gmail.com a e mail atılacaktır. grupta paylaşılacaktır.
– Sunum günü, uygulama çalışmasını herkes okuyarak gelecek ve derste tartışılacaktır.
– Yasal devamsızlık hakkınızı(maksimum 4 hafta) kullanabilirsiniz fakat sunum günü alınan konuyu sunmak zorunludur.
– En fazla derse devam eden kişi/lerin dönem sonu sınavına 5 puan bonus verilecektir.
Değerlendirme:
a: Sunumun içeriği
b: Konunun anlaşılması/çapraz sorular
c: Sunucunun performansı
d: görsel unsurlar
e: güncel örnekler
2. ÖDEV Nota etkisi %25
– Ödevin teslim tarihi: Dönemin son haftası içinde herhangi bir gün ve saatte (en son mesai bitimine kadar) teslim edilmesi ve ubs sistemine girilmesi gerekir.
– Ödev ele alınan konu ile ilgili iş yerinin bütün dokümanlarını içermelidir.
– Word, ppt vb. olarak hazırlanmalıdır. varsa ekleri konulmalı, her öğrenci ödevini sisteme yüklemek zorundadır. Son hafta ödevler 5 dakikada özetlenmelidir.
– Her öğrenci çalıştıkları kurumlarda veya bir başka yerde İş analizi ödevi ile ilgili;
1. Metod Etüdü 2 işle ilgili örnek metot geliştirme çalışması yapılacaktır.
2.İş Akış Şemaları
Her bir başlıkla ile ilgili 2 örnek şema çizilecektir.
Akış sırasını gösteren;
1.Taslak veya Anahat Akış Şeması (2 adet)
2.iş akış şeması işçi tipi (2 adet)
3. İş Akış Şeması malzeme tipi (2 adet)
4. İş Akış Şeması techizat/donanım tipi (2 adet)
5. İki El Süreç Şeması (2 adet)
Zamanı esas alan;
6. Çoklu Faaliyet/Etkinlik Şeması (2 adet)
7. SİMO (Eş Zamanlı Mikro Hareket) Şeması (2 adet)
Hareketleri gösteren;
8. Akış şeması (2 adet)
9. İp Şeması (2 adet)
10.Gezi şeması (2 adet)
3.Zaman Etüdü
Standart zamanın hesaplanması (herhangi bir iş kısımlara ayrılarak ölçümler yapılıp standart süreleri hesaplanacaktır. En az 2 örnek uygulama çalışması yapılmalıdır.
4.İş Değerlemesi
İş Değerlemesi (kalitatif ve kantitatif yöntemlere göre) yapılacak ve iş ve görev tanımları çıkarılacaktır. En az 2 iş değerlemesi ve görev tanımları çıkarılmalıdır.
5.Ücret Yapısı Oluşturma ve Yönetimi
Ücret seviyelerinin belirlenmesi, aktif veya farazi herhangi bir işletmede ücret seviyeleri nasıl belirlenir ona göre 2 işletmede ücret yapısını oluşturunuz.
Yukarıdaki beş madde ile ilgili konuları içeren bilimsel kurallara uygun, bir yerde/alanda uygulama/doküman çalışması yapılacaktır. Sayfa sınırlaması-25-50 arası olabilir.
Mesela Sağlık sektöründe iş analizi, Eğitimde iş analizi, Belediyede iş analizi, İnsan kaynakları biriminde iş analizi, Bankacılıkta iş analizi, PTT de iş analizi Bilgi İşlem Merkezinde iş analizi, Emniyette iş analizi, Okulda iş analizi, Ofiste iş analizi, İş yerinde iş analizi, Evde iş analizi vb.
3. DÖNEM SONU SINAVI veya Bir Uygulama (makale/bildiri) Çalışması Nota etkisi %50
Final (Dönem Sonu Sınavı)
– Dönem sonu sınavı linkteki kitaptan ve dönem boyunca sunulan sunumlardan olacaktır. Linki is etudu selami sağ tıklayarak İndirebilirsiniz..
Uygulama Çalışması (Dönem sonu sınavı yerine geçecek)
– Dönem sonu sınavı yerine hazırlanan uygulama çalışması final(dss) günü teslim edilecek ve dönem sonu notu olarak değerlendirilecektir.
– Bu uygulama çalışmasında kaynak gösterimi (Özcan, 2004: 8) şeklinde olacaktır.
– En az 10 internet, 10 türkçe ve 10 ingilizce yazılı kaynak gösterimi gerekir.
Not: Bu çalışma aşağıdaki şablona göre hazırlanacaktır. Ayrıntılı olarak görmek isterseniz internet veya dergilerde uygulamalı olarak yapılan işletme ile ilgili çalışmalar (tez, makale ve bildiri) incelenebilir…

BÖLÜM ŞABLONU
BÖLÜM/BİLDİRİ BAŞLIĞI
BÖLÜM / BİLDİRİ BAŞLIĞININ İNGİLİZCESİ
Yazar/Yazarlar
İletişim bilgileri
ÖZET
(150-200 Kelime)
(çalışma kısaca özetlenecek)
Anahtar Kelimeler: (3 tane)
ABSTRACT
(özetin ingilizcesi)
Key words: (3 tane)
1.GİRİŞ (2 veya 3 parağraf)
1. Başlıkta belirtilen ana konu teorik (Kavramsal Çerçeve) olarak ele alınacak
2. Uygulama çalışması hakkında bilgi verilecek
2.LİTERATÜR TARAMASI
Ele alınan konu ile ilgili yapılan yerli ve yabancı çalışmaların tarih sırasıyla ve içerikten kısaca bahsedilerek literatür taraması yapılır.
3.KAVRAMSAL ÇERÇEVE (Teorik bilgiler)
4.UYGULAMA
4.1. Araştırmanın Önemi, Amacı, Kapsam ve Sınırlılıklar, Hipotezleri
(araştırmanın önemi ve amacı, hedefleri belirtilerek araştırma ile öne sürülen hipotezler belirtilmelidir)
4.2. Yöntem
Bu kısımda, sırasıyla uygulamanın modeli, örneklemin seçimi, veri toplama aracı(anket hakkında bilgi verilecek), verilerin toplanmasında izlenen yol ve verilerin analizinde kullanılan istatistiksel teknikler açıklanmalıdır.
Model ve Örneklemin Seçimi
Verilerin Analizinde kullanılan istatistik teknikleri
4.3. Bulgular ve Yorumlar
Hangi program ile analiz edileceği belirtilecek.(SPSS; Minitab, QSB vb.)
Geçerlilik ve Güvenilirlik Analizi
Bağımlı ve bağımsız değişkenler belirtilerek arasındaki ilişki çaprak tablolar veya parametrik veya non parametrik istatistik teknikleri (Anova, Regresyon, Korelasyon, Ki Kare, T testi, Varyans Analizi, Faktör Analizi, Yapısal Eşitlik Modeli vb.) ile analiz edilecektir.
5. SONUÇ VE ÖNERİLER
(elde edilen sonuçlar tek tek belirtilecektir. Varsa öneriler yazılacaktır.)
KAYNAKLAR
(alfabetik sıraya göre)
EKLER
(Varsa)

Posted in Dersler | 2 Comments

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ (işletme mba)

İŞLETME (TEZSİZ) SUU528TZ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ
Sunum Konuları %40
1 Toplam Kalite Yönetimi
2 Altı Sigma
3 ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi
4 İstatistiksel Kalite Kontrol
5 Kalite Maliyetleri
6 Kalite Evi (QFD)
7 Kalite Çemberleri
8 Kaizen
9 Hizmette Kalite
10 Otomotiv Yan Sanayi ISO 16949
11 5 S Temizlik ve Düzen Yönetimi
12 Kalite ve Standardizasyon
13 TKY’de Sürekli Eğitim
14 Benchmarking
15 Kurumsal Karne
16 AQAP 120 Kalite Standardı
Dönem Sonu Sınavı %60
Sunum konularını içeren test veya klasik dönem sonu sınavı
Not: derse en fazla devam edenin dönem sonu sınavına 5 puan bonus eklenecektir.

Posted in Dersler | Leave a comment

HOŞGELDİNİZ…

Akademik faaliyetlerle ilgili bilgi paylaşımı ve duyurular yaptığım ve blok yazılarımı yayınladığım günlüğüme hoş geldiniz.
Yeni Eğitim Öğretim Dönemi başlıyor, tüm paydaşlara hayırlı olsun,
Tüm öğrenci ve akademisyen arkadaşlara başarılı bir dönem geçirmelerini dilerim.
Herkesin (öğrenci, idari ve akademik personelin) sağlıklı, mutlu, başarı ve iftihar edilecek olaylarla dolu bir dönem geçirmesini temenni ederim.
Bundan sonra vermiş olduğum derslerle ilgili olan ve ilgilenen herkese günlük akademik faaliyet duyurularımı bu sayfadan yapacağımı bildiririm.
LİSANS VE LİSANSÜSTÜ DERSLERİ
LİSANS
ISL303 Üretim Yönetimi, Güz Dönemi
ISL461 Sektörel Uzmanlık, Güz Dönemi
ISL328 Kalite Yönetim Sistemleri, Bahar Dönemi
ISL468 Yönlendirilmiş Araştırma, Bahar Dönemi
YÜKSEK LİSANS
Sİİ501TLİşletmeleri Anlamak(Hazırlık)Güz&Bahar Dönemi
Sİİ569TZ Kalite Yönetim Sistemleri Uygulamaları Güz Dönemi
Sİİ528TZ Toplam Kalite Yönetimi Bahar Dönemi
UYP113TL Toplam Kalite Yönetimi Güz Dönemi
Sİİ541TL Toplam Kalite Yönetimi Güz Dönemi
Sİİ556TL İş Etüdü Bahar Dönemi
UYP118TL İş Analizi Uygulamaları Bahar Dönemi
DOKTORA
İSL1029 Kalite Yönetim Uygulamaları 1.Dönem
İSL1020 İleri Üretim Teknikleri 2.Dönem
İSL1051 İş Analizi Uygulamaları 3.Dönem
dersleri ile ilgili yazılı ve görsel açıklamalar burada yayınlanacaktır. Benden ders alan öğrencilere bu sayfayı günlük olarak takip etmelerini öneririm. İsteyen ders dışında çeşitli konularda yazdığım yazılarımı da takip edebilir. Beni izlemeye devam ediniz. Kalın sağlıcakla….
Online randevu almak için tıklayınız..

Posted in Genel | Leave a comment

E Ticaret Dersi

E Ticaret Dersi
1. E Ticarette Gümrük İşlemleri 19 Mart
Proje: aliexpress.com
2. E Ticarette Ödeme Arçları 26 Mart
Proje: alibaba.com
3. E Ticarette Güvenlik Sorunu 2 Nisan
yemeksepeti.com
4. E Ticaret Modelleri 30 Nisan
Proje: armut.com
5. E Ticaret Alt yapısı 30 Nisan
Proje: ciceksepeti.com
6. E Ticarette Müşteri İlişkileri 7 Mayıs
Proje: ebay.com
7. E Tedarik ve Lojistik Yönetimi 14 Mayıs
Proje: amazon.com
8. Türkiye ve Dünyada E Ticaret İstatistikleri 14 Mayıs
Proje: letgo.com

Proje
Bir E Ticaret sitesinin tanıtımı, incelemesi ve değerlendirmesi yapılacaktır.

Ödev
E Ticarette kendinize ait bir ürün alımı ve bir ürün satımı yapılacaktır.(Belgelendirmek şartı ile)
Not: En kısa sürede proje konusu belirlenecek ve sunum tarihinde sunulacaktır. Sunum ve proje, 1 gün önceden slmzcn17@gmail.com e posta adresine gönderilecektir.
Değerlendirme
Sunum: En az 40 slayt olmalı,
sunum değerlendirmesi: sunumun içeriği, sunum performansı, görsel efektler, çapraz sorular
Sunum:%40 (vize), Proje:%40 Ödev:%20 Final=Proje+Ödev=%60)
Çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim.

Posted in Dersler | Comments Off on E Ticaret Dersi

Girişimcilik Dersi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Girişimcilik Lisans Dersi Normal ve İkinci Öğretim Öğrencileri
Girişimcilik Dersin İşlenişi ve Değerlendirme ile ilgili Açıklama
Normal + II.Öğretim

1- Sunum yapanlar ve yapacak olanlar sunum gününden 1 gün önce sunumu slmzcn17@gmail.com e mail atmalıdır.
2. İs planını indirmek için is-plani-son
3. İş planı dönem sonu sınav yerine geçecek etkisi %60
4. iş planının word ve elektronik çıktıları sunum günü teslim edilecektir.
5- Giricimcilik iş planı için proje-formati-sosyal-girisimcilik-2017
6- Ara sınav girişimcilik ile ilgili test sorularından yapılacaktır. Etkisi %40 tır.

Posted in Dersler | 1 Comment

Kalite Yönetim Sistemleri

Lisans ve Lisansüstü Dersleri
İşletme Bölümü 3.Sınıf ISL328 Kalite Yönetim Sistemleri Bahar Dönemi
İşletme ABD, İşletme Tezsiz Program Sİİ568TZ Kalite Yönetim Sistemleri Güz Dönemi
Kalite Yönetim Sistemleri Dersi Konu Başlıkları
ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi’ne giriş (İlk üç hafta)
1. Kalitenin Tarihi Seyri
2. ISO 9000:KYS nin Tarihçesi
3. Risk Tabanlı Süreç Yönetimi
4. Madde 4: Kuruluş Yapısı
5. Madde 5: Liderlik
6. Madde 6: Planlama
7. Madde 7: Destek Hizmetleri
8. Madde 8: Operasyon
9. Madde 9: Performans
10.Madde 10: İyileştirme
11. Kalite Yönetim Sistemini Kurma Süreci
12. Kalite Yönetim Sistemini Belgelendirme Süreci
13. Dokümantasyon
14. Akreditasyon
15. İç Tetkik / Denetim Süreci
16. Dış/bağımsız tetkik/Tetkikçi
17. ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
18. ISO 16949 Otomotiv Sektörü Kalite Yönetimi
19. ISO 22 000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi
20. ISO 18 001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
21. TSE, TSEK, CE, Ambalaj Yeşil Nokta Helal Sertifikası
22. ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi

DERSİN İŞLENİŞİ VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ
Vize: Ara Sınav Değerlendirmesi:
1.SUNUM + 1 Örnek Uygulama Nota etkisi %40
Not1: Vize değerlendirmesi sunumlardan olacaktır. Belirlenen konu ve tarihlerde 40 slayttan az olmamak şartı ile teorik konu sunumu ve o konudaki bir örnek uygulama çalışması anlatılacaktır.
Not2: Powerpointte hazırlanan sunum ve uygulama çalışması 1 gün önceden slmzcn17@gmail.com a e mail atılacaktır. grupta paylaşılacaktır.
Not3: Yasal devamsızlık hakkınızı(maksimum 4 hafta) kullanabilirsiniz fakat sunum günü alınan konuyu sunmak zorunludur.
Not4: Sunum tek veya grup olarak yapılabilir. Gruptan 1 kişi veya gruptaki kişiler sıra ile yapabilirler.
Not5: Sunum kişisel değil grup olarak yapılırsa grubun tamamına aynı puan verilecektir
Sunum değerlendirmesi ise;
– Sunumun içeriği(20 puan)
– Uygulama örnekleri (20 puan)
– Sunum performansı (20 puan)
– Görsel efektler (20 puan)
– Çapraz sorular (20 puan)

Final: Dönem Sonu Sınav Değerlendirmesi:
Kalite, ISO 9000 ve Diğer Kalite Sistemleri ile ilgili soru havuzundan (sorular: çoktan seçmeli tek şıklı) 40 soruluk test sorusu sorularak dönem sonu sınavı yapılacaktır. Nota etkisi %60, örnek test soruları için isotest-a-grubub-grubu-sorulari bakılabilir.
Not1: Yoklamalara bakılarak en fazla devam eden kişi/lerin tamamına 5 puan verilecektir.

Posted in Dersler | 1 Comment

Üretim Yönetimi Bütünleme ile İlgili Açıklama

Üretim Yönetimi Bütünleme ile İlgili Açıklama
– Vize öncesi: Fabrika düzenlemedeki LOT sorusu hariç fabrika yeri seçimi, kapasite planlaması ve iş etüdü konularından 1 adet 20 puanlık soru.
– Vize sonrası: Talep tahmini, üretim planlama ve kontrol ile stok yönetimi konularından 2 adet 60 puanlık soru
KPSS kitabındaki üretim yönetimi ile ilgili test sorularından 20 puanlık soru sorulacaktır. Dikkat 4 yanlış 1 doğruyu götürecektir.

Posted in Dersler, Genel | Leave a comment

Uluslararası Girişimcilik ve Yenilik Yönetimi Doktora Dersi

Uluslararası Girişimcilik ve Yenilik Yönetimi
Öğrenci No Adı Soyadı Sunum Ödev Uygulama Çalışması
1- Sosyal Girişimcilik Yenilik ve Yeni İş Fikirleri Uluslararası Pazar Araştırması ve Küresel Pazarlar
2- İç Girişimcilik Girişimcileri Destekleyen Kuruluşlar Uygulamalı Girişimcilik Eğitiminde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri
3- Kadın Girişimciliği Uluslararası Girişimcilik Girişimcilerin Karşılaştığı Sorunlar ve Çözüm Önerileri
4- Kırsal Girişimcilik Girişimcilik ve Finansman Yeni Girişimci İş Planı Hazırlamada Karşılaşılan Sorunlar
5- 3 tez ve 5 makale incelemesi yapılacaktır.

Posted in Dersler | Leave a comment

Uluslararası Ticaret ve Finans Yüksek Lisans

Tezli Yüksek lisans öğrencilerin Tedarik Zinciri Yönetimi dersi kapsamında yapılacak çalışmalar aşağıdaki gibidir.
1- Taşıma 2 Kasım (sunum)
Ödev: Lojistik&tedarikle ilgili bildiriler sempozyum&kongre
2- Tedarik Zinciri 16 Kasım (sunum)
Ödev: Lojistik&tedarikle ilgili ulusal&u.arası makaleler
3- Satınalma23 Kasım (sunum)
Ödev: Lojistik&tedarikle ilgili kitap özeti
4- Lojistik 9 Kasım (sunum)
Ödev: Lojistik&tedarikle ilgili Yüksek Lisans tezleri
5- Fabrika İçi Taşıma ve Malzeme Yönetimi 7 Aralık (sunum)
Ödev: Lojistik&tedarikle ilgili üniversitelerde okutulan ders içerikleri
6- Depo Yönetimi14 Aralık (sunum)
Ödev: Lojistik/tedarikle ilgili Dr tezleri
7- Malzeme Elleçleme&Pakteleme/Ambalajlama14 Aralık (sunum)
Ödev: Lojistik ve Tedarikle ilgili derse giren hocalar ve çalışmaları
Not 1: Ortak Makale çalışması, 21 ve 28 Aralıkta (%40 etki ile dönem sonu sınavı yerine geçecek)
Not 2: Ödevler 4 ocakta teslim edilecektir. (%30 etkili)
Not 3: Sunum %30 etkili
Sunum değerlendirmesi (her bir başlık 20 puan)
-İçerik/Slayt sayısı
-Uygulama örnekleri
-Performans
-Efektler
-Çapraz sorular

Posted in Dersler | Leave a comment

Enerji Sistemleri Bölümü

Enerji sistemleri 4.sınıf öğrencilerin sunum konu, tarih ve gruplarını öğrenmek için enerji grupları link tıklayınız….enerji-gruplari
vizeye yönelik iso 9000 sorularının a grubu soruları için tıklayınız.isotest-a-grubu b grubu sorularını indirmek için b-grubu-sorulari
b gurubu soruları daha sonra konacaktır. vize örnek sorulardan meydana gelecektir. dönem sonu değerlendirmesi sunumlardan olacaktır.
Sunumlar, sunum gününden 1 gün önce gönderilecektir.
Sunumu gruptan 1 kişi veya grubtaki kişiler sıra ile yapabilirler.
Grubun tamamına aynı puan verilecektir. Slayt sayısı 40 tan aşağı olmayacaktır.
10 kasımdan itibaren yoklamalara bakılarak en fazla devam eden grubun tamamına 5 puan verilecektir.
Değerlendirme kriterleri
– Sunumun içeriği(20 puan)
– Uygulama örnekleri (20 puan)
– Sunum performansı (20 puan)
– Görsel efektler (20 puan)
– Çapraz sorular (20 puan)

Posted in Dersler | Leave a comment

İşletme Bölümü Girişimcilik Dersi


Girişimcilik dersini alan öğrencilerin iş planı hazırlama grupları aşağıdaki gibidir. Grupta ismi olmayan öğrenciler en kısa sürede gruplarını oluşturup slmzcn17@gmail.com adresine göndermeleri gerekmektedir. İş planı hazırlamada kullanılacak formu indirmek için aşağıdaki linke tıklayınız http://www.kosgeb.gov.tr/Content/Upload/Dosya/FRM.03.02.01%20YGD%20Ba%C5%9Fvuru%20Formu%20.pdf
Ayrıca word olarak doldurulan form ve sunum olarak hazırlanan ppt dosyası sunum gününden bir gün önce yukarıdaki e maile atılacaktır.
3 Kasım 2016

Zamanında sunamayan gruplar bu hafta 5 puan eksikle burada sunacaklardır.
Not1:Projeyi değerlendirme kriterleri
DEĞERLENDİRME KRİTERİ
1- Girişimci, işletme ve ortaklara ilişkin bilgiler
• Girişimci ve ortaklarının özellikleri ve kaynakları işi yürütmek açısından uygun mu?
• Girişimcinin motivasyon düzeyi yüksek mi?
• Misyon ve vizyon net olarak tanımlanmış mı?
2- Pazar bilgileri, hedef müşteri gruplarının niteliği ve büyüklüğü
• Pazarla ilgili olarak aşağıdaki araştırmalar gerçekçi şekilde yapılmış mı? (Pazar büyüklüğü, pazar payı, pazar profili, rakip analizi)
3- Pazarlama planı
• Pazarlama/satış hedefleri gerçekçi olarak tanımlanmış mı?
• Sektörel gelişmeler, fırsat ve tehditlere ilişkin değerlendirmeler gerçekçi olarak yapılmış mı?
• Beklenmedik durumlara ilişkin öngörüler var mı?
• Ürün/hizmet net olarak tanımlanmış mı?
• Ürün/hizmet fiyatı oluşturulurken tüm faktörler (müşteri, maliyet, rakipler vs.) göz önünde bulundurulmuş mu?
• Uygun yer seçimi yapılmış mı?
• Müşteriye ulaşım kanalları tanımlanmış mı?
• Ürün/hizmet tanıtım planı var mı? Gerçekçi ve uygun mu?
4- Ürün/Hizmet planı
• Ürün/Hizmet üretim sürecinin tüm aşamaları üzerinde ayrıntılı inceleme yapılmış mı?
• Ürün/Hizmet teknikleri, standartlar, spesifikasyonlar belirlenmiş mi?
• Gerekli izin, ruhsat vs. konuları araştırılmış mı?
5- Yönetim planı
• Organizasyon şeması hazırlanmış mı?
• Görev ve sorumluluklar belirlenmiş mi?
• Görev tanımlarına göre alınacak personel nitelikleri tanımlanmış mı?
6- Finansal planı
• Başlangıç maliyetleri ve diğer başlangıç giderleri ayrıntılı olarak hesaplanmış mı?
• İşletme giderleri hesaplanmış mı?
• Nakit projeksiyonları var mı?
• Bu hesaplar üretim/satış hedefleri ile uyumlu mu?
• Kara geçiş noktası hesaplanmış mı?
• Finansal kaynaklar (özkaynak ve diğerleri) belirtiliyor mu?
• Özkaynak ve/veya diğer kaynaklardan sağlanacak finansmanla ilgili çalışmalar/ bağlantılar tamamlanmış mı?
7- Tutarlılık/gerçekçilik
• Tüm araştırma, hesap ve öngörüler arasında tutarlılık mevcut mu?
• Araştırma, hesap ve öngörüler gerçekçi mi?
• Satın alınacak makine ve ekipman, İşletme’nin üretim/hizmet konusu ile doğrudan ilgili mi?

Posted in Dersler | 3 Comments